Prihláška do klubu chovateľov maďarských stavačov

Podpísanú a naskenovanú prihlášku treba poslať na e-mailovú adresu matrikára klubu matrikar.vcs@gmail.com alebo originál poštou na adresu matrikára, ktorú nájdete v sekcii O klube. Tí, ktorí nie sú členmi SPZ, vyplnia len prvú polovicu prihlášky; členovia SPZ si dajú na druhej polovici prihlášky potvrdiť na OkO, resp. RgO členstvo v SPZ. Je potrebné hneď uhradiť zápisné do klubu, členské, prípadne i kolektívne členstvo SPZ. Podrobnosti nájdete v sekcii O klube - členské príspevky

Nezaplatené prihlášky nebudú zaevidované!

Adresa na zasielanie prihlášok: matrikar.vcs@gmail.com 

Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie

Vyplnenú žiadosť zašlite najneskôr 30 dní pred plánovaným krytím podľa pokynov v žiadosti. 
Krytie sa môže uskutočniť iba na základe platného Odporúčania na párenie, ktoré Vám bude zaslané poštou od poradcu chovu.

Hlásenie vrhu

Chovateľ je povinný zaslať "Hlásenie vrhu" do 5 dní od narodenia šteniat poradcovi chovu!

Prihláška na zápis šteniat

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 30 dní od narodenia šteniat na adresu SPZ!

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode

K žiadosti musí byť priložený originál preukazu o pôvode psa (domáci), podpísaný chovateľom. 

Potvrdenie o zhode importovaného jedinca

Potvrdenie je potrebné k zapísaniu importovaného jedinca do SPKP. Musí byť potvrdené veterinárom alebo poradcom chovu.

Registrovaný názov chovu psov

Chovateľ môže mať iba jeden registrovaný názov chovu psov, platí doživotne, je nemenný a podlieha dedičskému konaniu.Vybavovanie registrovaného názvu chovu psov trvá asi 4-8 mesiacov.Polatok za vybavenie názvu chov. stanice je 40 EUR.Registrovaný názov chovu psov môže byť mať iba osoba staršia ako 18 rokov.

Všetky aktuálne tlačivá SPZ nájdete na https://polovnictvo.sk/aktualne/kynologia/tlaciva

Všeobecná prihláška na skúšky

Prihlášku treba vyplninť dvojmo. Zasiela sa v dostatočnom predstihu organizátorovi skúšok (väčšinou OkO, resp. RgO). Tlačivo má líc i rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby ste po jeho vytlačení (na líc i rub hárku A4) získali po rozstrihnutí 2 tlačivá. Nepoužívajte na klubové podujatia.

Tlačivo pre posúdenie DBK - bližšie info nájdete v sekcii Pokyny

Tlačivo pre posúdenie DLK - bližšie info nájdete v sekcii Pokyny