Prihláška do klubu chovateľov maďarských stavačov

Prihlášku treba poslať na adresu matrikára klubu, ktorá je uvedená na prihláške. Tí, ktorí nie sú členmi SPZ, vyplnia len prednú stranu prihlášky, členovia SPZ, si dajú na rube prihlašky potvrdiť na OkO, resp. RgO členstvo v SPZ. Tlačivo má líc i rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby ste po jeho vytlačení (na líc i rub hárku A4) získali po rozstrihnutí 2 tlačivá. Je potrebné uhradiť aj zápisné do klubu a členské (podrobnosti nájdete v sekcii O klube - členské príspevky). Nezaplatené prihlášky nebudú zaevidované.

Hlásenie vrhu

Chovateľ je povinný zaslať "Hlásenie vrhu" do 3 dní od narodenia šteniat poradcovi chovu!

Prihláška na zápis šteniat

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 30 dní od narodenia šteniat na adresu SPZ!

Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode

K žiadosti musí byť priložený originál preukazu o pôvode psa (domáci), podpísaný chovateľom.

Potvrdenie o zhode importovaného jedinca

Potvrdenie je potrebné k zapísaniu importovaného jedinca do SPKP. Musí byť potvrdené veterinárom alebo poradcom chovu.

Žiadosť o chránenie názvu chov. stanice

Chovateľ môže mať iba jeden názov chov. stanice, platí doživotne, je nemenný a podlieha dedičskému konaniu.
Vybavovanie chovateľskej stanice trvá asi 3-4 mesiace.
Polatok za vybavenie názvu chov. stanice je 35 EUR.
Chovateľská stanica môže byť chránená iba osobám starším ako 18 rokov.

Všeobecná prihláška na skúšky

Prihlášku treba vyplninť dvojmo. Zasiela sa v dostatočnom predstihu organizátorovi skúšok (väčšinou OkO, resp. RgO). Tlačivo má líc i rub. Vo formáte PDF je pripravené tak, aby ste po jeho vytlačení (na líc i rub hárku A4) získali po rozstrihnutí 2 tlačivá. Nepoužívajte na klubové podujatia.

Tlačivo pre posúdenie DBK - bližšie info nájdete v sekcii Pokyny

Tlačivo pre posúdenie DLK - bližšie info nájdete v sekcii Pokyny