Vyšetrenie DBK - pokyny 

Vyšetrenie DBK od marca 2017 podlieha novému postupu, ktorý je podrobne uvedený v dokumnete Správna prax pri zhotovovaní a posudzovaní röntgenogramov pre posúdenie DBK/DLK pre účely skríningu v plemenitbe.
Potrebné tlačivo i dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie nižšie v PDF formáte (potrebujete 4 výtlačky Potvrdenia).Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť si tieto dokumenty, na požiadanie ich členom klubu zašleme poštou.
Zásadnými zmenami oproti minulosti sú:Na základe uznesenia z Členskej schôdze z marca 2017, môže posúdiť RTG snímok len jeden, klubom určený, veterinárny lekár ďalej len posudzovateľ) a to: 
MVDr. Ivan Pašek, 
Orešianska 8881/1A917 01 
Trnava

Posudzovateľ nemôže byť zároveň zhotoviteľom RTG snímku!Zhotoviteľom RTG snímku môže byť aj naďalej veterinárny lekár, certifikovaný KVL SR, ktorý má potrebné vybavenie a ovláda metodiku vykonania takýchto rentgenogramov.Zhotovený röntgenogram spolu s vyplnenou príslušnou časťou "Potvrdenia o zhotovení a posúdení röntgenogramu na DBK/DLK" (ďalej len Potvrdenie) v 3 vyhotoveniach spolu s PP zasiela zhotoviteľ k posudzovateľovi MVDr. Ivanovi Pašekovi (teda nie majiteľ psa).Zhotoviteľ zapíše do PP dátum vyhotovenia röntgenogramu! Bez potvrdenia dátumu vyhotovenia RTG snímku v PP, tento snímok nebude posúdený!

Posudzovateľ MVDr. Ivan Pašek tiež potvrdí v PP vykonanie posúdenia röntgenogramu a jednu kópiu Potvrdenia zašle majiteľovi psa, druhú zašle na korešpodenčnú alebo mailovú adresu poradcu chovu. Minimálny vek posudzovaného jedinca pre účely uchovnenia je 18 mesiacov.

Tlačivo pre posúdenie DBK

Dokument na stiahnutie - Správna prax pri posudzovaní DBK

Nižšie je k dispozícii aj tlačivo na posúdenie dysplázie lakťových kĺbov, avšak toto nie je potrebné k uchovneniu psa.

Plánované krytie - pokyny

Majiteľ chovnej suky požiada minimálne 30 dní (písomne alebo telefonicky) pred jej honcovaním sa poradcu chovu klubu o vystavenie odporúčania na párenie. Odporúčanie na párenie je samoprepisovacie tlačivo o troch stranách.
Toto odporúčania platí iba na obdobie, na aké bolo vystavené a poplatok za jeho vystavenie je majiteľ suky povinný uhradiť najneskôr do konca daného roka, v ktorom bolo vystavené.

Zápis šteniec - pokyny

Zápis šteniec má od roku 2012 nové pravidlá. Náš klub schválil na Členskej schôdzi 17. marca 2012 v Topoľníkoch kombináciu čipovanie + tetovanie.

Pre jedince zapísané v SPKP je povinné označovanie zavedením nezameniteľného transpondéra - mikročipu (teda čipovanie), a to do 8 týždňov veku psa.
Nie všetci veterinárni lekári majú oprávnenie vydávať medzinárodný veterinárny preukaz (Pet Passport), nevyhnutný pri vývoze psa do zahraničia.
SPZ vydalo nové tlačivo prihlášky na zápis vrhu, v ktorom je pri menách šteniec dostatočné miesto pre nalepenie čiarového kódu mikročipu.
Nižšie je uvedený spôsob kolobehu tlačív pre čipovanie aj tetovanie:
Čipovanie a tetovanie
Chovateľ vyplní na prihláške hlavičku, mená šteniec, pohlavie a dá začipovať štence veterinárnemu lekárovi (nie mladšie ako 5 týždňov). Veterinárny lekár po začipovaní šteniat nalepí na prihlášku na zápis šteniec kódy k čipom a prihlášku potvrdí. Vyplnenú prihlášku na zápis vrhu chovateľ odošle priamo na ústredie SPZ (Štefánikova 10, Bratislava).
Kynologický odbor zapíše štence do databázy plemennej knihy, na prihlášku uvedie tetovacie čísla (SPKP), urobí si kópiu z tejto prihlášky a originál pošle chovateľovi spolu s Preukazmi o pôvode psov. Zasiela sa na dobierku chovateľovi.
Chovateľ si na základe pridelených čísiel SPKP pôjde dať štence otetovať k veterinárnemu lekárovi.
Komora veterinárnych lekárov v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a k nemu vydanej vyhlášky č. 19 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat z 13.1.2012 vedie centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ), prepojený s medzinárodnou databázou, do ktorého sú všetci poverení veterinárni lekári povinní do 24 hodín zaevidovať každé začipované zviera so všetkými údajmi o ňom, vrátane posledného majiteľa, resp. aj čísla zápisu čistokrvného jedinca. Pri nájdení strateného psa je najlepšie navštíviť najbližšieho veterinárneho lekára, ktorý čítačkou čipov preverí, či má pes zavedený mikročip a v centrálnom registri SZ zároveň môže nájsť jeho majiteľa.