Pri plemenárskej činnosti klub dodržiava platné štandardy FCI pre plemená (za číslom štandardu je uvedený názov plemena v jazyku krajiny pôvodu): 

57 - Rövidszőrű Magyar Vizsla - Maďarský krátkosrstý stavač 

239 - Drótszőrű Magyar Vizsla - Maďarský drôtosrstý stavač 

Klub pri chove týchto plemien riadi svoju činnosť v zmysle záväzných predpisov FCI, SPZ, najmä Chovateľského a zápisného poriadku SPZ a všeobecne platných právnych predpisov. Cieľom čistokrvného chovu jednotlivých plemien je zachovanie biologického zdravia každého jedinca, špecifických vlôh a vlastnosti popísaných v štandardoch. Výbor klubu určil riadený spôsob chovu pre všetky plemená. Jedincov jednotlivých plemien zaraďuje do chovu Odbor poľovníckej kynológie Kancelárie SPZ v Bratislave. Do chovu možno zaradiť len jedince občanov SR resp. právnickej osoby so sídlom v SR zapísané v SPKP, ktoré spĺňajú podmienky chovnosti. 

Dôležité! Majiteľ psa po splnení všetkých podmienok chovnosti zašle všetky potrebné doklady (výsledok posúdenia DBK na predpísanom tlačive, kópie rozh. tabuliek, posudku z výstavy a výberu do chovu, kópiu preukazu pôvodu) poradcovi chovu. Ten po skontrolovaní dokladov vydá potvrdenie o splnení podmienok chovnosti a zašle potvrdenie majiteľovi psa. Ten uvedené doklady spolu s potvrdením od poradcu chovu a originál PP zašle na SPZ, kde v PP vyznačia "chovný pes", "chovná suka". SPZ zasiela majiteľovi potvrdený PP na dobierku podľa aktuálneho cenníka SPZ.

Podmienky chovnosti pre jednotlivé plemená a a pohlavie sú nasledovné:

Maďarský krátkosrstý stavač (MKS)

   Podmienky pre psov i suky:

1. Účasť na bonitácii KCHMS-VCS s výsledkom posúdenia "kandidát chovu"
2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej výstave KCHMS-VCS alebo Špeciálnej výstave KCHMS-VCS v niektorej z tried - stredná, otvorená, pracovná alebo šampiónov.
3. Pracovné skúšky:
JSS I., II., III. cena, známka z nosa minimálne 3
+ Chovné skúšky maďarských stavačov (ChsPL)* v I., II. cene
4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) max. B**
5. Plnochruposť.


Maďarský drôtosrstý stavač (MDS)
   Podmienky pre psov i suky:

1. Účasť na bonitácii KCHMS-VCS s výsledkom posúdenia "kandidát chovu"
2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej výstave KCHMS-VCS alebo Špeciálnej výstave KCHMS-VCS v niektorej z tried - stredná, otvorená, pracovná alebo šampiónov.
3. Pracovné skúšky: JSS I., II., III. cena, známka z nosa minimálne 3
4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) max. B**
5. Môže chýbať jeden zub P1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ChsPL môžu byť nahradené:
Skúšky KCHMS-VCS:
- Memoriál Štefana Hrnčára (CACIT, CACT) I., II. cena
- MAM (CACIT, CACT) I. alebo II.cena
- Vyššie skúšky stavačov, kde je práca na poli i vo vode (pole-voda), ktoré sú organizované chovateľskými klubmi, dokončené v I. alebo II. cene.
- Všestranné skúšky stavačov, ktoré sú organizované chovateľskými klubmi dokončené v I., II., alebo III. cene, alebo memoriály organizované SPZ dokončené v I., II., alebo III. cene.

Česká republika: MJM, MJS, MKP
Maďarsko: ÖTV, Rado Andras emlekversény, Bosz Jozsef emlekversény.
Rakúsko: VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT).

**Jedince s výsledkom vyšetrenia DBK B môžu páriť len s jedincom s výsledkom vyšetrenia DBK A. Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára schváleného členskou schôdzou a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.

Podmienky chovnosti pre plemená riadené klubom boli schválené výborom klubu dňa 23.04.2022 v Šali-Veči