Pri plemenárskej činnosti klub dodržiava platné štandardy FCI pre plemená (za číslom štandardu je uvedený názov plemena v jazyku krajiny pôvodu): 

57 - Rövidszőrű Magyar Vizsla - Maďarský krátkosrstý stavač 

239 - Drótszzőrű Magyar Vizsla - Maďarský drôtosrstý stavač 

165 - Spinone Italiano (SI) 

202 - Bracco Italiano (BI) 

Klub pri chove týchto plemien riadi svoju činnosť v zmysle záväzných predpisov FCI, SPZ, najmä Chovateľského a zápisného poriadku SPZ a všeobecne platných právnych predpisov. Cieľom čistokrvného chovu jednotlivých plemien je zachovanie biologického zdravia každého jedinca, špecifických vlôh a vlastnosti popísaných v štandardoch. Výbor klubu určil riadený spôsob chovu pre všetky plemená. Jedincov jednotlivých plemien zaraďuje do chovu Odbor poľovníckej kynológie Kancelárie SPZ v Bratislave. Do chovu možno zaradiť len jedince občanov SR resp. právnickej osoby so sídlom v SR zapísané v SPKP, ktoré spĺňajú podmienky chovnosti. 

Dôležité! Majiteľ psa po splnení všetkých podmienok chovnosti zašle všetky potrebné doklady (výsledok posúdenia DBK na predpísanom tlačive, kópie rozh. tabuliek, posudku z výstavy a výberu do chovu, originál a 1 kópiu preukazu pôvodu) poradcovi chovu. Ten po skontrolovaní dokladov vydá potvrdenie o splnení podmienok chovnosti a spolu s originálom PP ho zašle na Plemnnú knihu, ktorá vykoná zápis chovnosti do PP a pošle späť majiteľovi chovného jedinca. 

Podmienky chovnosti pre jednotlivé plemená a a pohlavie sú nasledovné:

Maďarský krátkosrstý stavač (MKS) 

Podmienky pre psov i suky:

1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom: "kandidát doporučený do chovu".

2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej alebo Špeciálnej výstave v niektorej z tried - stredná, otvorená, pracovná alebo šampiónov.

3. Pracovné skúšky - Chovné skúšky maďarských stavačov* v I. a II. cene, JSS I., II., III. cena, známka z nosa 3.

4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kľbov (DBK) max. B**.

5. Plnochruposť.

Maďarský drôtosrstý stavač (MDS) 

                 Podmienky pre psov i suky:

1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom: "kandidát doporučený do chovu".

2. Výstavné ocenenie - výborný alebo veľmi dobrý na Klubovej alebo Špeciálnej výstave v niektorej z tried - stredná, otvorená, pracovná alebo šampiónov.

3. Pracovné skúšky - Chovné skúšky maďarských stavačov* v I. a II. cene + JSS I., II., III. cena, známka z nosa 3.

4. Výsledok vyšetrenia na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) max. B**.

5. Môže chýbať jeden zub P1.

* Môžu byť nahradené nasledovnými typmi skúšok (podmienkou je splnenie limitných známok ChSPL!)

Slovensko: - Memoriál Štefana Hrnčára (JSS, CACT) v I. alebo II. cene + špeciálne skúšky z vodnej práce v I. alebo II. cene, MAM I., II.c., memoriály, alebo vyššie skúšky (kde je práca na poli i vo vode) so splnením limitných známok podľa štatútu Chovných skúšok maďarských stavačov.

U skúšok, kde nie je skúška stopy živej kačice musí byť táto disciplína absolvovaná na ChSPL. 

Česká republika: MJM, MJS, MKP + živá kačica na ChSPL. 

Maďarsko: ÖTV (JSS so živou kačicou), Rado Andras emlekversény (pole, voda so živou kačicou), Bosz Jozsef emlekversény (VSS so živou kačicou). 

Rakúsko: VGP (VSS so živou kačicou s udelovaním CACIT). 

** Jedince s výsledkom vyšetrenia DBK B môžu páriť len s jedincom s výsledkom vyšetrenia DBK A. Posúdenie DBK sa uznáva len od veterinára s absolvovanou skúškou pred medzinárodnou komisiou a uvedeného v zozname Komory vet. lekárov SR, na príslušnom medzinárodne uznávanom tlačive (tlačivo spolu s inštrukciami je k dispozícii na klubovej stránke, prípadne u tajomníka klubu) a vyšetrovaný jedinec v dobe vyšetrenia musí mať vek minimálne 18 mesiacov.) 

Taliansky stavač (BI) 

Podmienky pre psov i suky: 

1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu. 

2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave v niektorej z tried stredná, pracovná, otvorená alebo šampiónov. 

3. Pracovné skúšky - SVS, poľovná upotrebiteľnosť. 

4. Vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov - monitoring. 

Taliansky Spinone (SI) 

Podmienky pre psov i suky:

1. Výber chovateľskou komisiou na chovateľskej prehliadke s výsledkom doporučený do chovu. 

2. Výstavné ocenenie - výborný na Klubovej alebo Špeciálnej výstave v niektorej z tried stredná, pracovná, otvorená alebo šampiónov. 

3. Pracovné skúšky - SVS, poľovná upotrebiteľnosť. 

4. Vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov - monitoring. 

Podmienky chovnosti pre plemená riadené klubom boli schválené členskou schôdzou dňa 23. 3. 2014.