Klubové podujatia na rok 2018

24.03. 2018  Členská schôdza - Ranch Kolozsi Žihárec
21.04.2018    Skúšky vlôh stavačov - Šaľa-Veča
05.05.2018   Zvod mladých - Jelka vodný mlyn
27.05.2018   Klubová výstava - Sládkovičovo
                     termálne kúpalisko Vincov les
25.08.2018  Memoriál Štefana Hrnčára CACIT, CACT -   Tešedíkovo
29.09.2018  Chovné skúšky Petra Lukázsa - Blatné

Predbežné zasadnutia výboru na rok 2018 sú plánované: 

05. 04. 2018
19. 07. 2018
04. 09. 2018
08. 11. 2018
22. 01. 2019

Memoriál Štefana Hrnčára 2018 - CACIT, CACT, Klubový víťaz 2018

V priložených súboroch je k dispozícii na stiahnutie prihláška na MŠH, výpis zo skúšobného poriadku pre medzimárodnú skúšku pole-voda so zadávaním titulov CACIT a CACT, platného pre Memoriál Štefana Hrnčára 2018, ako aj rozhodcovskú tabuľku pre uvedenú skúšku. MŠH 2018 sa uskutoční v poľovnom revíri PZ Čierny Háj Tešedíkovo dňa 25.08.2018. Štartovné je stanovené na 50,-€. Súťaž je prístupná pre všetky plemená stavačov, uprednostnené budú klubové plemená stavačov MKS a MDS. V prípade vyššieho počtu prihlásených jedincov si usporiadateľ vyhradzuje právo výberu prijatých psov. 

Uzávierka prihlášok je 18. 08. 2018

Ďakujeme sponzorom MŠH:

Jozef Stribik, 

Tomáš Oroszi 

Zvod mladých a výber do chovu

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie prihlášky na zvod mladých a výber do chovu, ktoré sa uskutočnia dňa 05. 05. 2018 so začiatkom o 8:00 v areáli vodného mlyna v Jelke.

Klubové skúšky vlôh stavačov

V priloženom súbore sú k dispozícii propozície a prihláška na klubové skúšky vlôh stavačov. 

Klubová výstava stavačov 2018

V priloženom súbore sú k dispozícii propozície na klubovú výstavu maďarských stavačov, ktorá sa bude konať dňa 27. 05. 2018 v Sládkovičove, v areáli kúpaliska Vincov les. Prihlasovanie na klubovú výstavu je možné od 01. 03. 2018. Prihlasovanie na výstavu je možné len online na adrese www.onlinedogshows.sk. 

Výber do chovu - nový spôsob prihlasovania sa!!!

Najbližší výber do chovu sa uskutoční dňa 07. 10. 2017 po skončení Chovných skúšok Petra Lukázsa v Blatnom na poľovníckej chate, cca o 15:00 - podľa ukončenia skúšok. 

Záujemci o výber do chovu, prečítajte si nasledovné inštrukcie: 

V priloženom súbore je k dispozícii prihláška na výber do chovu. Prihlášku vo forme bonitačnej tabuľky si stiahnite do počítača, následne ju vyplňte, uložte a pošlite ako prílohu e-mailom na adresu vizslaweb@gmail.com

!!!Vyplňujte len vrchnú časť, bonitačnú časť vyplňuje poradca chovu!!!

Prineste si so sebou očkovačí preukaz alebo PetPas s platnými očkovaniami a originál Preukazu o pôvode. Dovezené jedince musia byť zapísané v SPKP. Na výber do chovu sa pozvánky neposielajú. Poplatok za výber do chovu je pre členov klubu (majiteľ psa) 7,- €, pre nečlenov 25,-€. Poplatok sa platí na mieste v hotovosti, pred začatím posudzovania.

Propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa. Uzávierka prihlášok je 03.10.2017. 

!!!Dodržujte pokyny pre zasielanie prihlášok a pre úhrady platieb, uvedené na prihláške!!! 

Prihláška je pripravená ako formulár. Prihlášku zo stránky si stiahnite do počítača, vyplňte, uložte a odošlite ako prílohu e-mailu, spolu s kópiou PP a doklladu o úhrade štartovného. Prihlášku a doklady je možné odoslať aj klasickou poštou na adresu uvedenú v propozíciách.

Psy a suky prihlásené na skúšku musia byť zapísané v SPKP.

Výber štartujúcich z prihlásených stavačov robí KCHMS-VCS. Vodiči, ktorí si podajú prihlášku a zaplatia poplatok za skúšku, budú zverejnení v zozname prihlásených psov tu na stránke. Za dátum prihlásenia sa považuje dátum pripísania platby na účet klubu. Nezaplatené prihlášky nebudú akceptované.

Propozície a prihláška na Memoriál Alexandra Mészárosa

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie propozície a prihláška na Memoriál Alexandra Mészárosa. Uzávierka prihlášok je 15.08.2017. Dodržujte pokyny pre zasielanie prihlášok a úhrady platieb, uvedené v propozíciách. Výber štartujúcich z prihlásených stavačov robí KCHMS-VCS. Vodiči, ktorí si podajú na MAM 2017 prihlášku a zaplatia poplatok za skúšku, budú vyrozumení po uzávierke prihlášok.

Za dátum prihlásenia sa považuje dátum pripísania platby na účet klubu. Nezaplatené prihlášky nebudú akceptované.

Klubová inštruktáž

23.07.2017 Bíňa

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na jesenné a vodné skúšky sa uskutoční v nedeľu 23.07.2017 v Bíni. Zraz je o 8,00 hod.pred obecným úradom v Bíni. Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p. Stribikovi na tel. číslo - 0908 739 765 najneskôr do stredy 19.07.2017. (Prihlasovanie na inštruktáž je výlučne formou SMS, nie cez FB)

Klubová inštruktáž

01.07.2017 Číčov

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na vodné skúšky sa uskutoční v sobotu 01.07.2017 v Číčove. Zraz je o 8,00 hod. na číčovských rybníkoch. Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p. Dobrému na tel. číslo - 0907 773 974 najneskôr do stredy 28.06.2017. (Prihlasovanie na inštruktáž je výlučne formou SMS, nie cez FB)

Špeciálna výstava maďarských stavačov 2017

Propozície vo formáte PDF k dispozícii na stiahnutie.

Klubová inštruktáž 

11.06.2017 - Veľké Úľany (okr.Galanta)

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na JSS sa uskutoční v nedeľu 11.6.2017 vo Veľkých Úľanoch. Zraz je o 8,00 hod. na poľovníckej chate na Priemyselnej ulici (GPS: 48.157985, 17.586511).  Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p.Neumannovej - 0905 858 330 najneskôr do stredy 7.6.2017.

Zvod mladých

Zvod mladých psov je dôležitý pre posúdenie chovateľskej činnosti. Je žiadúce, aby chovatelia podporili majiteľov svojich odchovov v účasti na zvode mladých. Účasť na zvode je bezplatná, a to aj pre nečlenov KCHMS-VCS. Prihláška na zvod je k dispozícii nižšie.

Klubové SVS sa uskutočnia 22.04.2017 v Šali - Veči, 

v poľovnom revíri PZ Agačáreň Veča.

Prihlášku na klubové skúšky vlôh stavačov zašlite na adresu: 
Ing. Lujza Mackyová, 927 05 Dlhá nad Váhom 28 (info na: 0911 112 611), alebo e-mailom na adresu: vizslaweb@gmail.com
Prihláška je pripravená ako PDF formulár a tak je ju možné po stiahnutí do počítača hneď aj vyplniť a odoslať ako prílohu e-mailu na: vizslaweb@gmail.com
Príspevok za skúšku je 20 EUR pre členov klubu (25 EUR pre zahraničných) a je ho potrebné uhradiť najneskôr 19. 4. 2017! Úhradu vykonajte v prospech účtu:
Názov účtu: KCHMS - Vizsla Club Slovakia, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Č. účtu: 0028623840/0900 Slov. sp., IBAN: SK21 0900 0000 0000 2862 3840
CIB: GIBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte prvých 6 číslic vášho rodného čísla a číslo zápisu SPKP prihláseného psa (teda VS bude mať 10 číslic). Ako špecifický symbol uveďte 1604270011. 
Ako konštantný symbol uveďte 0308.
Platbu nie je možné uskutočniť v hotovosti na mieste skúšok (s výnimkou účastníkov zo zahraničia)! 
V prípade odoslania prihlášky e-mailom Vám bude, po uhradení a pripísaní príspevku za skúšku na účet klubu, účasť potvrdená e-mailom.

Klubová výstava 2017

Dávame do pozornosti propozície k tohtoročnej klubovej výstave stavačov, ktorá sa bude konať 21.05.2017 vo Vlčkovciach. Prihlasovanie na výstavu je možné len online cez www.onlinedogshows.sk