Členské príspevky na aktuálny rok je potrebné uhradiť (pozri stanovy klubu) do 31. decembra predchádzajúceho roku! 

Prihlášku do Klubu chovateľov maďarských stavačov nájdete v sekcii "na stiahnutie"

Zápisné do klubu je 2,00 EUR.

Členský ročný príspevok je 16,00 EUR.
Znížený členský ročný príspevok je 5,00 EUR - pre osoby staršie ako 62 rokov a pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Členovia, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a stali sa jeho členmi prostredníctvom klubu (klub patrí do organizačnej štruktúry SPZ) platia členský príspevok zvýšený o 2,00 EUR - na zakúpenie členských známok preukazujúcich kolektívne členstvo v SPZ - teda spolu 18,00 EUR.
Novým členom, po zaslaní prihlášky a UHRADENÍ zápisného a členského príspevku na účet klubu (v prípade, že nie sú členmi SPZ, aj kolektívneho členstva - viď vyššie), bude členský preukaz zaslaný poštou.
V prípade nejasností kontaktujte ekonóma klubu. Platby členských príspevkov a účelové príspevky uhrádzajte na účet klubu vedený v Slovenskej sporitelni:


Názov účtu adresáta:

KCHMS - Vizsla Club Slovakia
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

Bankové spojenie:
SLSP a.s., Bratislava 
0028623840/0900 
SK21 0900 0000 0000 2862 3840
CIB (SWIFT)
GIBASKBX
IČO: 35 627 182 

Variabilný symbol:
Členské príspevky: prvých 6 číslic rodného čísla
Poplatky za psov a chovateľskú činnosť*: prvých 6 číslic rodného čísla + číslo zápisu SPKP psa (4 číslice), ktorého sa úhrada týka (spolu teda 10 číslic)* Údaj je dôležitý pre identifikáciu platiteľa (resp. za koho je platené).
*Tieto poplatky predstavujú poplatky za skúšky, výber do chovu, doporučenie na párenie, nakrytie psom, ponechané šteňatá a pod. (v prípade platby za ponechané šteňatá sa použije číslo zápisu SPKP matky šteniat). Výška poplatkov je určená prevádzkovým poriadkom klubu.
Špecifické symboly sú uvedené nižšie (aj v klubovom spravodaji).

Noví členovia

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2020

(po úhrade zápisného a členského bude vystavený a zaslaný členský preukaz)

2001010003 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010004 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR)
2001010073 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (20,00 EUR)
2001010074 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (9,00 EUR)

Konštantný symbol - 0298

Členovia klubu

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2022

2001010001 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (16,00 EUR)
2001010002 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (5,00 EUR)
2001010071 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010072 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR) 

Konštantný symbol - 0298 

Chovateľské a ostatné poplatky

Stanovenie príspevkov a účastnických poplatkov pre podujatia organizované KCHMS-VCS 

a) výber do chovu - za každého psa 7,00 € (nečlen klubu 25,- €) 
b) zvod mladých psov - bezpríspevkový 
c) skúšky - skúšky vlôh - člen klubu 20,00 € (nečlen klubu 25,- €) 
     - chovné skúšky za každého psa 40,00 € (nečlen klubu 100,- €) 
     - MAM za každého psa 70,- € (nečlen klubu 90 €)
     - JSS MŠH (CACT) za každého psa 60,-€ (nečlen klubu 80 €) 
d) vydanie odporučenia na párene (majiteľ suky) 13,00 € (nečlen klubu 200,- €) 
e) nakrytie psom (majiteľ psa) 4,00 €* 
f) nakrytie zahraničným psom hradí majiteľ suky spolu s odporúčaním na párenie 4,00 € 
g) nakrytie psom, ak je pes v držbe občana SR, ktorý nie je členom klubu, poplatok za krytie 30,00 €. Tento príspevok platí majiteľ suky spolu odporúčaním za párenie. 
h) za každé ponechané šteňa (majiteľ suky) 7,00 €*. * tieto príspevky sa týkajú len členov KCHMS-VCS 
         Variabilné symboly používané v platobnom styku s KCHMS-VCS: Členské príspevky a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla. Príspevky za skúšky, výstavy a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla + čislo zápisu psa v SPKP (čiže VS bude mať 10 číslic).