Členské príspevky na aktuálny rok je potrebné uhradiť (pozri stanovy klubu) do 31. decembra predchádzajúceho roku! 

Prihlášku do Klubu chovateľov maďarských stavačov nájdete v sekcii "na stiahnutie"

Zápisné do klubu je 2,00 EUR.

Členský ročný príspevok je 16,00 EUR.
Znížený členský ročný príspevok je 5,00 EUR - pre osoby staršie ako 62 rokov a pre osoby mladšie ako 18 rokov.
Členovia, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a stali sa jeho členmi prostredníctvom klubu (klub patrí do organizačnej štruktúry SPZ) platia členský príspevok zvýšený o 2,00 EUR - na zakúpenie členských známok preukazujúcich kolektívne členstvo v SPZ - teda spolu 18,00 EUR.
Novým členom, po zaslaní prihlášky a UHRADENÍ zápisného a členského príspevku na účet klubu (v prípade, že nie sú člemni SPZ, aj kolektívneho členstva - viď vyššie), bude členský preukaz zaslaný poštou.
V prípade nejasností kontaktujte ekonóma klubu. Platby členských príspevkov a účelové príspevky uhrádzajte na účet klubu vedený v Slovenskej sporitelni:


Názov účtu adresáta:

KCHMS - Vizsla Club Slovakia
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

Bankové spojenie:
SLSP a.s., Bratislava 
0028623840/0900 
SK21 0900 0000 0000 2862 3840
CIB (SWIFT)
GIBASKBX

Variabilný symbol:
Členské príspevky: prvých 6 číslic rodného čísla
Poplatky za psov a chovateľskú činnosť*: prvých 6 číslic rodného čísla + číslo zápisu SPKP psa (4 číslice), ktorého sa úhrada týka (spolu teda 10 číslic)* Údaj je dôležitý pre identifikáciu platiteľa (resp. za koho je platené).
*Tieto poplatky predstavujú poplatky za skúšky, výber do chovu, doporučenie na párenie, nakrytie psom, ponechané šteňatá a pod. (v prípade platby za ponechané šteňatá sa použije číslo zápisu SPKP matky šteniat). Výška poplatkov je určená prevádzkovým poriadkom klubu.
Špecifické symboly sú uvedené nižšie (aj v klubovom spravodaji).

Noví členovia

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2018 

(po úhrade zápisného a členského bude vystavený a zaslaný členský preukaz)

1801010003 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (18,00 EUR)
1801010004 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR)
1801010073 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (20,00 EUR)
1801010074 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (9,00 EUR)

Konštantný symbol - 0298

Členovia klubu

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2018

1801010001 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (16,00 EUR)
1801010002 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (5,00 EUR)
1801010071 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (18,00 EUR)
1801010072 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR) 

Konštantný symbol - 0298