Členské príspevky na aktuálny rok je potrebné uhradiť (pozri stanovy klubu) do 31. decembra predchádzajúceho roku! 

Prihlášku do Klubu chovateľov maďarských stavačov nájdete v sekcii "https://www.vizslaclub.sk/tlaciva/"

Zápisné do klubu je 2,00 EUR (jedno rázová platba).

Členský ročný príspevok je 16,00 EUR. Znížený členský ročný príspevok je 5,00 EUR (platí pre študentov, pre osoby staršie ako 65 rokov a osoby, ktorých príjmy tvoria len starobný a invalidný dôchodok).

Záujemcovia o členstvo v klube so štátnou príslušnosťou SR, ktorí nie sú členmi SPZ (Slovenského poľovníckeho zväzu) sa po prihlásení do klubu stávajú automaticky kolektívnymi členmi SPZ (klub patrí do organizačnej štruktúry SPZ) a každoročne platia členský príspevok kolektívneho člena SPZ vo výške 2,00 EUR. Neplatí pre cudzincov, ktorí majú inú štátnu príslušnosť ako SR. Tiež neplatí pre tých, ktorí už nadobudli kolektívne členstvo SPZ v inom chovateľskom klube, ktorý tiež patrí do organizačnej štruktúry SPZ (túto informáciu treba uviesť v prihláške).

Kolektívni členovia SPZ, ktorí sa v budúcnosti stanú riadnymi členmi SPZ sú povinní túto zmenu nahlásiť e-mailom ekonómovi a matrikárovi klubu, vrátane zmien kontaktných údajov (platí pre všetkých členov).

Upozorňujeme záujemcov o členstvo v klube, že v ktorom roku príde prihláška, za ten rok sa aj platí ročný členský príspevok, prípadne i ročný príspevok SPZ, platí aj pre prihlášky prijaté v decembri!

Noví členovia zaslaním prihlášky a uhradením príspevkov (zápisné, členské a nečlenovia SPZ i príspevku kolektívneho člena SPZ) automaticky môžu využívať výhody klubu (prihlasovať sa ako člen klubu na klubové skúšky, na klubové výstavy a i.). Po schválení prihlášky výborom klubu bude novým členom poštou zaslaný klubový členský preukaz, pre nečlenov SPZ aj členský preukaz člena SPZ s platnou známkou SPZ na príslušný rok. Schvaľovanie nových členov výborom sa vykonáva minimálne 4-krát do roka.

Nasledujúce obdobia je člen povinný uhrádzať členské príspevky, prípadne príspevky SPZ na príslušný rok do konca predchádzajúceho roka a chovateľské príspevky príslušného roka do 30.6. nasledujúceho roka.

V prípade nejakých nejasností kontaktujte ekonóma klubu. Platby príspevkov uhrádzajte na účet klubu vedený v Slovenskej sporiteľni:

Názov účtu adresáta:

KCHMS - Vizsla Club Slovakia, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO: 35 627 182Bankové spojenie: SLSP a.s., Bratislava 0028623840/0900

SK21 0900 0000 0000 2862 3840

CIB (SWIFT) GIBASKBX
Variabilný symbol:

  • Členské príspevky: prvých 6 číslic rodného čísla
  • Poplatky za psov (+4 číslice SPKP psa), ktorého sa úhrada týka, spolu teda 10 číslic. (Údaj je dôležitý pre identifikáciu platiteľa resp. za koho je platené). Tieto poplatky predstavujú poplatky za skúšky, výber do chovu, odporúčanie na párenie, nakrytie psom, ponechané šteňatá a pod. (v prípade platby za ponechané šteňatá sa použije číslo zápisu SPKP matky šteniat). Výška poplatkov je určená prevádzkovým poriadkom klubu.

Noví členovia

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2023

(po úhrade zápisného a členského bude vystavený a zaslaný členský preukaz)

2001010003 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010004 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR)
2001010073 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (20,00 EUR)
2001010074 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (9,00 EUR)

Konštantný symbol - 0298

Členovia klubu

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2023

2001010001 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (16,00 EUR)
2001010002 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (5,00 EUR)
2001010071 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010072 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR) 

Konštantný symbol - 0298 

Chovateľské a ostatné poplatky

Stanovenie príspevkov a účastnických poplatkov pre podujatia organizované KCHMS-VCS

a) bonitácia - za každého psa 7,00 € (nečlen klubu 25,- €)

b) zvod mladých psov - bezpríspevkový 

c) skúšky 

    - skúšky vlôh - člen klubu 20,00 € (nečlen klubu 25,- €)

    - chovné skúšky za každého psa 40,00 € (nečlen klubu 100,- €)

    - MAM za každého psa 70,- € (nečlen klubu 90,- €)

    - JSS MŠH (CACT) za každého psa 60,-€ (nečlen klubu 80 €)

    - Field Trial za každého psa 30,-€ (nečlen klubu 40,-€)

    - Field Trial derby - za každého psa 30,- €

d) vydanie odporučenia na párene (majiteľ suky) 13,00 € (nečlen klubu 200,- €)

e) nakrytie psom (majiteľ psa) 4,00 €*

f) nakrytie zahraničným psom hradí majiteľ suky spolu s odporúčaním na párenie 4,00 €

g) nakrytie psom, ak je pes v držbe občana SR, ktorý nie je členom klubu, poplatok za krytie 30,00 €. Tento príspevok platí majiteľ suky spolu odporúčaním za párenie.

h) za každé ponechané šteňa (majiteľ suky) 7,00 €*. * tieto príspevky sa týkajú len členov KCHMS-VCS

Variabilné symboly používané v platobnom styku s KCHMS-VCS: Členské príspevky a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla. Príspevky za skúšky, výstavy a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla + čislo zápisu psa v SPKP (čiže VS bude mať 10 číslic).