Členské príspevky na aktuálny rok je potrebné uhradiť (pozri stanovy klubu) do 31. decembra predchádzajúceho roku! 

Prihlášku do Klubu chovateľov maďarských stavačov nájdete v sekcii "https://www.vizslaclub.sk/tlaciva/"

Zápisné do klubu je 2,00 EUR.

Členský ročný príspevok je 16,00Znížený členský ročný príspevok je 5,00Členovia, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ a stali sa jeho členmi prostredníctvom klubu (klub patrí do organizačnej štruktúry SPZ) platia členský príspevok zvýšený o 2,0018,00Novým členom, po zaslaní prihlášky a UHRADENÍ zápisného a členského príspevku na účet klububude členský preukaz zaslaný poštou.V prípade nejasností kontaktujte ekonóma klubu. Platby členských príspevkov a účelové príspevky uhrádzajte na účet klubu vedený v Slovenskej sporitelni:


Názov účtu adresáta:

KCHMS - Vizsla Club SlovakiaŠtefánikova 10811 05 Bratislava
Bankové spojenie:SLSP a.s., Bratislava 0028623840/0900 SK21 0900 0000 0000 2862 3840CIB (SWIFT)GIBASKBXIČO: 35 627 182 
Variabilný symbol:Členské príspevky: prvých 6 číslic rodného číslaPoplatky za psov (4 číslice), ktorého sa úhrada týka (spolu teda 10 číslic)* Údaj je dôležitý pre identifikáciu platiteľa (resp. za koho je platené).*Tieto poplatky predstavujú poplatky za skúšky, výber do chovu, doporučenie na párenie, nakrytie psom, ponechané šteňatá a pod. (v prípade platby za ponechané šteňatá sa použije číslo zápisu SPKP matky šteniat). Výška poplatkov je určená prevádzkovým poriadkom klubu.Špecifické symboly sú uvedené nižšie (aj v klubovom spravodaji).

Noví členovia

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2023

(po úhrade zápisného a členského bude vystavený a zaslaný členský preukaz)

2001010003 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010004 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR)
2001010073 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (20,00 EUR)
2001010074 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (9,00 EUR)

Konštantný symbol - 0298

Členovia klubu

Špecifické symboly pre úhradu členských príspevkov pre rok 2023

2001010001 - členovia, ktorí sú členmi SPZ (16,00 EUR)
2001010002 - členovia, ktorí sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (5,00 EUR)
2001010071 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ (18,00 EUR)
2001010072 - členovia, ktorí nie sú členmi SPZ platiaci znížený príspevok (7,00 EUR) 

Konštantný symbol - 0298 

Chovateľské a ostatné poplatky

Stanovenie príspevkov a účastnických poplatkov pre podujatia organizované KCHMS-VCS

a) bonitácia - za každého psa 7,00 € (nečlen klubu 25,- €)

b) zvod mladých psov - bezpríspevkový 

c) skúšky 

    - skúšky vlôh - člen klubu 20,00 € (nečlen klubu 25,- €)

    - chovné skúšky za každého psa 40,00 € (nečlen klubu 100,- €)

    - MAM za každého psa 70,- € (nečlen klubu 90,- €)

    - JSS MŠH (CACT) za každého psa 60,-€ (nečlen klubu 80 €)

    - Field Trial za každého psa 30,-€ (nečlen klubu 40,-€)

    - Field Trial derby - za každého psa 30,- €

d) vydanie odporučenia na párene (majiteľ suky) 13,00 € (nečlen klubu 200,- €)

e) nakrytie psom (majiteľ psa) 4,00 €*

f) nakrytie zahraničným psom hradí majiteľ suky spolu s odporúčaním na párenie 4,00 €

g) nakrytie psom, ak je pes v držbe občana SR, ktorý nie je členom klubu, poplatok za krytie 30,00 €. Tento príspevok platí majiteľ suky spolu odporúčaním za párenie.

h) za každé ponechané šteňa (majiteľ suky) 7,00 €*. * tieto príspevky sa týkajú len členov KCHMS-VCS

Variabilné symboly používané v platobnom styku s KCHMS-VCS: Členské príspevky a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla. Príspevky za skúšky, výstavy a pod.: - prvých šesť číslic rodného čísla + čislo zápisu psa v SPKP (čiže VS bude mať 10 číslic).